ΑΜΙΣΟΣ 1920

Αμισός, Φθινόπωρον 1920: Εχθρικαί κινήσεις κατά Ποντίων και Αρμενίων

Εν Αμισώ οι Κεμαλισταί καταπιέζουν τους Έλληνας και τους Αρμενίους, φυλακίζοντες τους επιφανεστέρους και ερευνώντες τας οικίας των.

Τα Ελληνικά στρατεύματα εν Μ. Ασία ετοιμάζονται εις γενικήν κατά ξηράν επίθεσιν, την οποίαν θα υποστηρίξη και ο στόλος διά θαλάσσης εις τας περιφερείας Τραπεζούντος και Αμισού.

Ο δήμαρχος Κερασούντος Οσμάν αγάς εν συνοδεία 200 οπλιτών διά ξηράς έφθασεν εις Αμισόν, εκείθεν δε ανεχώρησε δι’ Ινέπολιν, προτιθέμενος να μεταβή εις Άγκυραν. Η διοίκησις Αμισού κατ’ εντολήν του Μ. Κεμάλ επέβαλεν εις τους κατοίκους καταναγκαστικόν φόρον 25.000 λιρ. Λέγεται δε ότι συντάσσεται κατάλογος όλων των πλουσίων και εμπόρων δια να επιβάλωσιν ιδιαίτερον πολεμικόν φόρον επί των κερδών του πολέμου.

Εν Αμισώ οι Τούρκοι εσφράγισαν το υποκατάστημα του Ιπρανοσιάν, αφαιρέσαντες το εις μετρητόν χρήμα. Λέγεται ότι θα σφραγίσωσι και όλα τα εν Ανατολή υποκαταστήματά του δια να πωλήσωσι εν δημοπρασία.

Εφημερίς Ελεύθερος Πόντος

Τελευταία Ενημέρωση (Δευτέρα, 07 Μάρτιος 2016 17:19)